Legal Terms List

 

KANUNAÇIKLAMA
YASAL KANUN NO : 5651 

 

“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”

Kabul Tarihi : 4/5/2007

İnternet kullanımı kayıt altına alınmalı,  kayıtları değiştirilemez şekilde zaman damgalı olarak saklanmalı, gerektiğinde yasal mercilere sunulmalıdır. 

 

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5651.html

YASAL KANUN NO : 5070 

 

“Elektronik İmza Kanunu”

Kabul Tarihi : 15/01/2004

Elektronik imzanın geçerli olması için uyulması gereken kurallar. 

 

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5070.html

YASAL KANUN NO : 5809 

 

“Elektronik Haberleşme Kanunu”

Kabul Tarihi : 05/11/2008

Elektronik haberleşme sektöründeki servis sağlayıcılardan sağlanan hizmetlerlerle ilgili yasal düzenlemeler 

 

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5809.htm

YASAL KANUN NO: 5237 

 

“Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali”

Kabul Tarihi : 26/09/2004

MADDE 132: 

 

(1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlâl eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlâli haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın alenen ifşa eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Kişiler arasındaki haberleşmelerin içeriğinin basın ve yayın yolu ile yayınlanması hâlinde, ceza yarı oranında artırılır.

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html

YASAL KANUN NO: 5237 

 

“Kişilerin Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması”

Kabul Tarihi : 6/09/2004

MADDE 133: 

 

(1) Kişiler arasındaki alenî olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerden biri işlenerek elde edildiği bilinen bilgilerden  yarar sağlayan veya bunları başkalarına veren veya diğer kişilerin bilgi edinmelerini temin eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu konuşmaların basın ve yayın yoluyla yayınlanması hâlinde de, aynı cezaya hükmolunur.

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html

YASAL KANUN NO: 5237 

 

“Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali”

Kabul Tarihi : 26/09/2004

MADDE 134: 

 

(1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlâl eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlâl edilmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, ceza yarı oranında artırılır.

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html

YASAL KANUN NO: 5237 

 

“Kişisel Verilerin Kaydedilmesi”

Kabul Tarihi : 26/09/2004

MADDE 135: 

 

(1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre
cezalandırılır.

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html