Yasal Şartlar ve Dış Kaynaklı Döküman Listesi

KANUNAÇIKLAMA

YASAL KANUN NO : 5651

“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”

Kabul Tarihi : 4/5/2007      
İnternet kullanımı kayıt altına alınmalı,  kayıtları değiştirilemez şekilde zaman damgalı olarak saklanmalı, gerektiğinde yasal mercilere sunulmalıdır.

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5651.html
YASAL KANUN NO : 5070

“Elektronik İmza Kanunu”

Kabul Tarihi : 15/01/2004      
Elektronik imzanın geçerli olması için uyulması gereken kurallar.

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5070.html
YASAL KANUN NO : 5809

“Elektronik Haberleşme Kanunu”

Kabul Tarihi : 05/11/2008
Elektronik haberleşme sektöründeki servis sağlayıcılardan sağlanan hizmetlerlerle ilgili yasal düzenlemeler

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5809.htm
YASAL KANUN NO: 5237

“Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali”

Kabul Tarihi : 26/09/2004
MADDE 132:

(1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlâl eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlâli haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın alenen ifşa eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Kişiler arasındaki haberleşmelerin içeriğinin basın ve yayın yolu ile yayınlanması hâlinde, ceza yarı oranında artırılır.

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html
YASAL KANUN NO: 5237

“Kişilerin Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması”

Kabul Tarihi : 6/09/2004

MADDE 133:

(1) Kişiler arasındaki alenî olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerden biri işlenerek elde edildiği bilinen bilgilerden  yarar sağlayan veya bunları başkalarına veren veya diğer kişilerin bilgi edinmelerini temin eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu konuşmaların basın ve yayın yoluyla yayınlanması hâlinde de, aynı cezaya hükmolunur.

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html
YASAL KANUN NO: 5237

“Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali”
 
Kabul Tarihi : 26/09/2004
MADDE 134:

(1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlâl eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlâl edilmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, ceza yarı oranında artırılır.

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html
YASAL KANUN NO: 5237

“Kişisel Verilerin Kaydedilmesi”
 
Kabul Tarihi : 26/09/2004
MADDE 135:

(1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre
cezalandırılır.

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html
YASAL KANUN NO: 6698

“Kişisel Verilerin İşlenme Şartı”
 
Kabul Tarihi : 24/03/2014
MADDE 5:

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6698.html
YASAL KANUN NO: 6698

“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartı”
 
Kabul Tarihi : 24/03/2014
MADDE 6:

(1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6698.html
YASAL KANUN NO: 6698

“Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi”
 
Kabul Tarihi : 24/03/2014
MADDE 7:

(1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

(2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

(3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6698.html
YASAL KANUN NO: 6698

“Kişisel verilerin aktarılması”
 
Kabul Tarihi : 24/03/2014
MADDE 8:

(1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

(2) Kişisel veriler;

a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında,

b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında,

belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

(3) Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6698.html
YASAL KANUN NO: 6698

“Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması”
 
Kabul Tarihi : 24/03/2014
MADDE 9:

(1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

(2) Kişisel veriler, 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;

a) Yeterli korumanın bulunması,

b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması,

kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6698.html